ระบบการเรียนการสอนเครือข่ายมัลติมีเดีย ViewAce

เพื่อนำความรู้และทักษะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกับวิธีการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียและเทคโนโลยีการส่งผ่านเครือข่าย, ทำให้สามารถนำเข้าแหล่งข้อมูลสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอ, เสียง, ภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, ภาพ, ข้อความ ฯลฯ เข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งกระจายสัญญาณได้อย่างชัดเจนและทันทีผ่านเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนระยะไกล

Multimedia Teaching & Network Transmission

ด้วยฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของ “ระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดียผ่านระบบเครื่อข่าย ViewAce” ไม่ว่าจะเป็นการส่งกระจายสัญญาณเนื้อหาวีดีโอมัลติมีเดีย, การตรวจสอบหน้าจอภาพระยะไกล, การให้ความช่วยเหลือการฝึกฝนของผู้เรียน, การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน, การควบคุมระยะไกลผ่านกระบวนการสอน หรือรายการอุปกรณ์คงคลัง และการจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โปรแกรมการเรียนการสอนและความต้องการในการจัดการประเภทต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สอน ทำให้ผู้สอนสามารถควบคุมผู้เรียนได้ง่ายขึ้นViewAce มีฟังก์ชั่น “การส่งกระจายสัญญาณการสอน” ที่หลากหลาย เนื้อหาการสอนที่หลากหลายบนเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอน สามารถส่งผ่านไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนได้ทันที โดยผ่านการใช้งานฟังก์ชั่นของระบบผู้เรียนที่นั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนในห้องเรียน สามารถดูและฟังเนื้อหาของการสอนได้อย่างชัดเจน


การส่งกระจายสัญญาณวีดีโอภาพและเสียง

เนื้อหาการสอนที่หลากหลายบนเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอน (เช่นบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ผู้สอน,ดีวีดีการสอน, ไฟล์การสอน, รูปภาพ และ อื่น ๆ) สามารถส่งผ่านไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนได้ทันที โดยฟังก์ชั่นของระบบ ViewAce เช่น “ส่งกระจายสัญญาณภาพหน้าจอ”, "Net-Movie", “ส่งกระจายสัญญาณภาพกล้อง” เป็นต้น

นอกจากนี้หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สอนมี 2 จอภาพแสดงผล ผู้สอนสามารถกำหนดหน้าจอแสดงผล ที่จะส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนได้และเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนมีจอภาพแสดงผล 2 จอ ผู้สอนสามารถกำหนดหน้าจอที่จะแสดงเนื้อหาการสอนได้เช่นเดียวกัน

Audio and Video Broadcasting

Window Broadcasting

การส่งกระจายสัญญาณในรูปแบบหน้าต่าง

สำหรับเนื้อหาการสอน ที่มีขั้นตอนการทำงานมากกว่าหรือยากกว่าเนื้อหาอื่นๆ, การใช้ฟังก์ชั่น “การส่งกระจายสัญญาณในรูปแบบหน้าต่าง” ทำให้ผู้สอนสามารถส่งกระจายสัญญาณภาพเต็มหน้าจอเครื่องผู้สอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียน แสดงมุมมองในรูปแบบ “หน้าต่าง” ทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกการทำงานไปพร้อม ๆ กับดูการสาธิตของผู้สอนได้


การส่งกระจายสัญญาณในรูปแบบพื้นที่

เมื่อผู้สอนต้องการเน้นพื้นที่เฉพาะของหน้าจอผู้สอน ผู้สอนสามารถใช้เมาส์ลากและจัดวางพื้นที่ใด ๆ ก็ได้บนหน้าจอผู้สอน เพื่อเลือกเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการ พื้นที่ที่เลือกเท่านั้นที่จะปรากฏบนหน้าจอของผู้เรียน

Area Broadcasting

Demo Rebroadcasting

การส่งกระจายสัญญาณผู้เรียนสาธิต

ผู้สอนสามารถทำการส่งกระจายสัญญาณภาพหน้าจอและเสียงของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียนสาธิต (ผู้เรียนที่เลือก) ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียนอื่นที่กำหนด หรือกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียนที่กำหนด เพื่อให้ผู้เรียนคนอื่น ๆ ได้เรียนรู้

ระบบ ViewAce มีฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย ซึ่งสามารถตอบสนองการเรียนการสอนมัลติมีเดีย, การให้คำแนะนำ, การมีปฏิสัมพันธ์ และอื่น ๆผ่านการส่งผ่านระบบเครือข่าย


Remote Monitoring and Controlling

การตรวจสอบและการควบคุมระยะไกล

ผู้สอนไม่จำเป็นต้องออกจากที่นั่งเลย การใช้ฟังก์ชั่น "การตรวจสอบระยะไกล" ของ ViewAce จะทำให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบดูการเล่นหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียนแต่ละเครื่องได้โดยตรงเพื่อที่จะเข้าใจสถานะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนนอกจากนี้ด้วยฟังก์ชั่น "การควบคุมระยะไกล" ผู้สอนยังสามารถเข้าไปควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนแต่ละคนในระยะไกลได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอน เพื่อให้การสอนหรือการช่วยเหลือระะยะไกลสำหรับผู้เรียนแต่ละคนได้


e-Pointer (Electronic Whiteboard)

เมื่อผู้สอนต้องการทำหมายเหตุประกอบเกี่ยวกับเนื้อหาการสอน ระบบ ViewAce จะมีเครื่องมือ "e-Pointer" ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทำให้ผู้สอนสามารถเลือกใช้เพื่อเน้นจุดสำคัญ หรือเพิ่มคำอธิบายในขณะที่ทำการสอนโดยการส่งกระจายสัญญาณ

e-Pointer (Electronic Whiteboard)

Voice Interaction

การปฏิสัมพันธ์ด้วยเสียง

ผู้สอนสามารถส่งกระจายสัญญาณเสียงการสอนของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียนได้ทันทีนอกจากนี้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถสนทนากันด้วยเสียงผ่านระบบ ViewAce ได้


คำสั่งระยะไกล

เมื่อผู้สอนส่ง “คำสั่งระยะไกล” เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียนจะถูกดำเนินการตามคำสั่งด้วย (เช่น เริ่มต้น/สิ้นสุด การใช้โปรแกรมที่ระบุ เป็นต้น หรืออื่น ๆ) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการทำงานจากผู้เรียน, เพื่อประหยัดเวลาที่ผู้เรียนต้องรอในการทำงาน หรือสามารถใช้เพื่อดูแลบำรุงรักษาห้องเรียนคอมพิวเตอร์

Remote Command

Send Notice

ส่งข้อความแจ้งให้ทราบ

เมื่อผู้สอน “ส่งข้อความแจ้งให้ทราบ” ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียน จะสามารถทำให้ผู้เรียนได้รับทราบการเตือนตามข้อความนั้น ในขณะเดียวกันกล่องข้อความแจ้งให้ทราบจะปรากฎบนจอภาพแสดงผลของผู้เรียน


ส่ง / จัดเก็บรวบรวม การบ้านหรืองานที่มอบหมาย

จากเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอน ผู้สอนสามารถส่ง / จัดเก็บรวบรวมไฟล์การบ้าน หรือ ไฟล์งานที่มอบหมายทั้งหมดของผู้เรียนผ่านการส่งผ่านระบบเครือข่ายในเวลาเดียวกัน

Send / Collect Assignments

Video Recorder

การบันทึกภาพหน้าจอ

ผู้สอนสามารถบันทึกหน้าจอการสอนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้สอน พร้อมคำอธิบายเสียงลงเป็นไฟล์วีดีโอเพื่อใช้ในการสอนได้ หรือส่งให้ผู้เรียนนำกลับไปทบทวนได้


ระบบการทดสอบ

ฟังก์ชั่น "ระบบการทดสอบ" ของ ViewAce มี 2 แบบที่แตกต่างกัน คือ "การทดสอบความเข้าใจ" และ "การทดสอบในชั้นเรียน" หลังจากการทดสอบระบบจะทำการวิเคราะห์ผลการสอบและทำเครื่องหมาย พร้อมทั้งการจัดการการให้คะแนนโดยอัตโนมัติ

Online Exam

นอกจากฟังก์ชั่นการสอน ViewAce ยังมีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลายสำหรับการจัดการห้องเรียน


การล็อกระยะไกล

เมื่อผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนให้ความสนใจในการเรียน หรือห้องเรียนไม่เป็นระเบียบ ผู้สอนสามารถใช้ฟังก์ชั่น "ล็อกระยะไกล" ซึ่งจะทำให้หน้าจอของผู้เรียนเปลี่ยนเป็นสีดำ (หรือข้อความรูปภาพที่กำหนดเอง) ในขณะเดียวกันยังสามารถปิดใช้งานการทำงานของแป้นพิมพ์และเมาส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนด้วย

Remote Lock

Remote Power On/Off

เปิด / ปิดเครื่องระยะไกล

ด้วยฟังก์ชั่น “เปิด / ปิด เครื่องระยะไกล” ผู้สอนสามารถสั่ง เปิด / ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียนได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอน เช่น เมื่อเข้าเรียนหรือเลิกเรียน หรือในระหว่างชั้นเรียนได้เช่นกัน


การจำกัดการเข้าถึง

ผู้สอนสามารถกำหนดการ “อนุญาต / ห้าม / อ่านอย่างเดียว” สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียน เช่น USB Drive, ฮาร์ดดิสก์ภายนอก, เครื่องอ่าน DVD หรือ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ ได้

Access Restrictions

Network Restrictions

การจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ต

เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตอิสระมากเกินไปของผู้เรียน ผู้สอนสามารถสร้างนโยบายการใช้งานการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียน (อนุญาต, ห้าม หรือ จำกัด) ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนเข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบส่วนตัวในชั้นเรียน


การจำกัดการใช้งานโปรแกรม

เพื่อป้องกันผู้เรียนเข้าใช้โปรแกรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนในชั้นเรียน ผู้สามารถสร้างนโยบายการใช้งานของการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจการเรียนในชั้นเรียน

Program Restrictions

Disconnection Lock

ปลดล็อกการเชื่อมต่อ

เมื่อ ViewAce ตรวจพบว่ามีการตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนใด ๆ ระบบจะทำการล็อกจอภาพ, แป้นพิมพ์ และเมาส์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้นักเรียนนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนดึงสายสัญญาณเครือข่ายออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดการจากผู้สอน


โปรแกรมประยุกต์ หลายช่องสัญญาณ
(Multi-Channel Applications)

ผู้สอนสามารถกำหนดให้ช่องทางรับสัญญาณสำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์แต่ละห้องเรียน แยกอิสระต่างกัน ในสภาพแวดล้อมระบบเครือข่าย (LAN) เดียวกัน ซึ่งจะไม่มีการรบกวนซึ่งกันและกันระหว่างห้องเรียนที่ต่างกัน นอกจากนี้ ผู้สามารถเข้าไปใช้งานในระบบ เพื่อควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียนที่มีช่องรับสัญญาณจาก ViewAce ที่ต่างกัน สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนได้

Multi-Channel Applications

Asset Management

การจัดการสินทรัพย์

ทุกครั้งที่ดำเนินการฟังก์ชั่นอุปกรณ์คงคลังของสินทรัพย์ ViewAce จะทำการรายงานทางสถิติทั้งหมดทันที เมื่อผลลัพธ์อุปกรณ์คงคลังแตกต่างจากอุปกรณ์คงคลังครั้งล่าสุด ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ทราบ เพื่อเตือนพร้อมแสดงรายการความแตกต่างที่เกิดขึ้น

การใช้ ViewAce ภายใต้สภาพแวดล้อมเครือข่ายท้องถิ่น, สามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้น, เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น, ใช้งานง่ายขึ้น ความหลากหลายของคำสั่งสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน, สามารถส่งและดำเนินการได้ง่าย ๆ ผ่านฟังก์ชั่นระบบและการส่งผ่านเครือข่าย


Class model

รูปแบบผังห้องเรียน

ด้วยฟังก์ชั่น “รูปแบบผังห้องเรียน” ผู้สอนสามารถปรับตำแหน่งของสัญลักษณ์ของผู้เรียนตามการจัดที่นั่งจริง และตั้งชื่อผู้เรียนและชื่อชั้นเรียนสำหรับแต่ละชั้นเรียนได้


แถบเครื่องมือลอยตัวอิสระ

ฟังก์ชั่นทั่ว ๆ ไปหลายอย่างได้ซ่อนรวมไว้ใน “แถบเครื่องมือลอยตัวอิสระ” ซึ่งจะทำงานร่วมกับเมนูที่เข้า ถึงได้อย่างรวดเร็วโดยการกดปุ่มขวาเมาส์ ผู้สอนสามารถดำเนินการแต่ละฟังก์ชั่นได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องจำขั้นตอนการทำงานหรือปุ่มลัดใด ๆ

Floating Tool Bar

(External) Keyboard Hotkeys

แป้นพิมพ์ปุ่มทางลัด (ภายนอก)

สำหรับผู้สอนที่คุ้นเคย หรือคุ้นเคยกับระบบส่งกระจายสัญญาณแบบฮาร์ดแวร์ ระบบ ViewAce ก็สามารถเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ภายนอกเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอน และตั้งค่าปุ่มทางลัดสำหรับแต่ละฟังก์ชั่น ทำให้ “ระบบ ViewAce + แป้นพิมพ์ปุ่มทางลัด” เหมือนเป็นระบบฮาร์ดแวร์ ด้วยการรวมกันนี้ ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์พิเศษ รวมทั้งการเดินสายสัญญาณต่าง ๆ ที่ยุ่งยาก


การควบคุมระยะไกล (แอป)

ผู้สอนสามารถติดตั้งแอปจาก Google Play ชื่อ “ViewAce Remote Controller” สำหรับผู้สอน บนสมาร์ทโฟนแบบ Android หรือแท็บเล็ต ทำให้ผู้สอนสามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของโปรแกรม ViewAce จากระยะไกลได้ การใช้ฟังก์ชั่นนี้กับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จะช่วยให้ผู้สอนสามารถเดินไปรอบ ๆ ห้องเรียน เพื่อสังเกตสถานะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนได้

ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
Google Play และโลโก้ของ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
(APP) Wireless Remote Controller

สภาพแวดล้อมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย

ด้วยสภาพแวดล้อมที่หลากหลายจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wi-Fi) ผู้สอนสามารถใช้ฟังก์ชั่นการสอนและการจัดการ การส่งกระจายสัญญาณผ่านเทคโนโลยีการส่งข้อมูลไร้สายของรุ่น ViewFly

Wireless LAN Network Environment

Virtualized Desktop Infrastructure

โครงสร้างพื้นฐานหน้าจอภาพเสมือนจริง

ViewAce สามารถนำไปใช้กับโครงสร้างพื้นฐานหน้าจอภาพเสมือนจริงหลายประเภท และทำงานการส่งกระจายสัญญาณการเรียนการสอนรวมทั้งฟังก์ชั่นการจัดการได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การจัดการจากส่วนกลาง