System Recovery

การกู้คืนสภาพระบบ

เชื่อมต่อเครื่องลูกข่ายทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ตกับเครื่องควบคุม เพื่อการจัดการและบำรุงรักษาจากส่วนกลาง ขจัดปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี "การกู้คืนสภาพระบบทันที" และ "การสำรองข้อมูล / การเรียกคืนภาพ"

Screen Broadcast

ห้องเรียนมัลติมีเดีย

ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์, โดยการใช้ระบบการเรียนการสอนเครือข่ายมัลติมีเดีย จะทำให้ผู้สอนส่งมัลติมีเดียที่หลากหลาย และใช้เครื่องมือช่วยการเรียนการสอนและฟังก์ชั่นการจัดการที่หลากหลาย เพื่อช่วยในกระบวนการทำกิจกรรมในชั้นเรียนได้จากที่นั่งของผู้สอน